January 29, 2019

คุณสมบัติ : อยู่ในโครงสร้างร่วมกันกรดอะมิโน จึงช่วยให้ธาตุอาหารรวมเข้าสู่พืชได้มาก และครบถ้วน อีกทั้ง สามารถเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้เร็วจึงเป็นประโยชน์สูงสุดเหมาะกับระยะเจริญเติบโต ระยะเพาะเมล็ดพันธุ์ และระยะเติบโต มีคุณสมบัติดังนี้

- ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโต บำรุงต้นอ่อน กิ่งอ่อน ดอกอ่อน ช่วยบำรุงเลี้ยงโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง

- ช่วยปรังปรุง บำรุงกิ่งอ่อน ใบอ่อน หรือดอกอ่อน ของพืชที่ผิดปกติ ช่วยฟื้นฟูสภาพของต้นไม้ที่เสื่อมโทรม

January 29, 2019

อะมิโนคีเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้พืช ช่วยปรับสมดุลของพืชทำให้พืชแข็งแรง สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรคแมลงต่างๆ ได้ดีขึ้น 

คร็อพ + ซิงค์ ช่วยปรับสมดุลพืช ฝ่าวิกฤติสภาพอากาศ

ทรอปปิคอล + แคลเซียม หยุดดอกร่วง เพิ่มการติดผล

มัลติมีเนอรัล + โบรอน หยุดขั้วผลหลุดร่อน เพิ่มขนาดผล

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา และวัชพืช ประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และถั่วลาย

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำ อยู่ในสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส เค-โฟกัส 3-4-17 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความแข็งแรงให้ทุกส่วนของพืช ช่วยลดอาการเฝือใบ ช่วยให้ออกดอกสมบูรณ์ขึ้น ทำให้ผลมีขนาดสมบูรณ์ มีคุณภาพสีสัน และความหวานดีขึ้น

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำ อยู่ในสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส เอ็น-โฟกัส 12-9-5 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์ของใบและลำต้น ทำให้สมบูรณ์ เพื่อสะสมอาหาร และกระตุ้นการฟื้นตัวหลังเก็บเกี่ยวได้ดี

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์พืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำอยู่สภาพเป็น

กลางไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็นไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส พี-โฟกัส 10-18-4 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของราก ตั้งแต่กระตุ้นให้รากงอกอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ทำให้รากและลำต้นแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี