January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำ อยู่ในสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส เอ็น-โฟกัส 12-9-5 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์ของใบและลำต้น ทำให้สมบูรณ์ เพื่อสะสมอาหาร และกระตุ้นการฟื้นตัวหลังเก็บเกี่ยวได้ดี

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่อยู่ในรูปที่สามารถเป็นประโยชน์พืชได้อย่างรวดเร็ว ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม ละลายน้ำได้ดีมีเกลือต่ำอยู่สภาพเป็น

กลางไม่เป็นพิษต่อทุกส่วนของพืช ไม่กัดกร่อนโลหะ ประสิทธิภาพคงทน จึงสามารถเก็นไว้ได้นาน พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก นาเชอร์ส พี-โฟกัส 10-18-4 ได้ทั้งทางรากและทางใบ ส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของราก ตั้งแต่กระตุ้นให้รากงอกอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ทำให้รากและลำต้นแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ออกฤทธิ์ 4 พลังฆ่า น็อค ดูดซึม คุมไข่ ไอระเหย ป้องกันกำจัดเพลี้ยหอเพลี้ยแป้ง หนอนเจาะเปลือก หนอนม้วนใบ หนอนกอข้าว บั่ว แมลงสิง

อัตราใช้ : ใช้ในอัตรา 20 มล. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ เมื่อฝ้ายอายุไม่เกิน 60 วัน

January 29, 2019

คุณสมบัติ : ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน

Please reload

Recent Posts

January 29, 2019

Please reload

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510