นาเชอร์ส เอ็น-โฟกัส

ข้าว : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : ข้าวเริ่มตั้งท้อง ใช้ร่วมกับ พี-โฟกัส 1 ลิตร/ไร่

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์การเจริญเติบโต และทนแล้งได้ดี

ข้าวโพด : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : ครั้งที่ 1 เริ่มมีใบ 3-5 ใบ, ครั้งที่ 2 เมื่อเริ่มออกดอก,

ครั้งที่ 3 เมื่อเริ่มติดฝัก

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของฝักข้าวโพด เมล็ดเต็มฝัก

ช่วยการเจริญเติบโต และทนแล้งได้ดี

พืชตระกูลถั่ว : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : เมื่อถั่วเริ่มติดดอก และฉีดพ่นทุกๆ 21 วัน

มันฝรั่ง : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : เมื่อมันฝรั่งเริ่มลงหัว

ทานตะวัน : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : ใช้ในระยะกระตุ้นเมล็ด ช่วยให้ต้นใหม่งอกเร็วขึ้น

ใช้ผสมร่วมกับสารกำจัดแมลงได้

ยาสูบ : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : พ่นต้นกล้า

พืชผัก : อัตราการใช้ เอ็น-โฟกัส 1-2 ลิตร/ไร่

วิธีใช้ : เมื่อเริ่มมีใบ 3-4 ใบ ทุกๆ 14 วัน

การฉีด : ผสมน้ำฉีดพ่น เพื่อให้กระจายทั่วครอบคลุมทั่วพื้นที่

ขึ้นอยู่กับอายุ หรือขนาดของพืช 20-80 ลิตรต่อไร่

ลด

การใช้ปุ๋ยทางดินลง

50%

ใช้แทนปุ๋ยทางดิน : อัตรามั่นใจมากขึ้น

ฉีดให้ทั่วพื้นที่ นาข้าว (8 ลิตร / ไร่ / ฤดู)

นาเชอร์ส

นำเข้าจากประเทศสหรัฐเอมริกา

นำเข้าจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพมาตราฐานโลก

CLICK

ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน

เกษตรกรไทย ฉลากใช้สารกำจัดศัตรูพืช

: ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร