top of page

ฝ่ายบัญชี

คุณสุนิสา ศิริทรัพย์ไพบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

sunisa.s@projectfield.com

คุณวนิดา จำปาไทย

พนักงานฝ่ายบัญชี

vanida.j@projectfield.com

คุณปริชาดา วิวัฒนขจรสุข

พนักงานฝ่ายบัญชี

prarechada.w@projectfield.com

คุณอัญชลีพร อ่อนหวาน

พนักงานฝ่ายบัญชี

unchaleeporn.o@projectfield.com

bottom of page