ฝ่ายบัญชี

คุณสุนิสา ศิริทรัพย์ไพบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

sunisa.s@projectfield.com

คุณวนิดา จำปาไทย

พนักงานฝ่ายบัญชี

vanida.j@projectfield.com

คุณปริชาดา วิวัฒนขจรสุข

พนักงานฝ่ายบัญชี

prarechada.w@projectfield.com

คุณอัญชลีพร อ่อนหวาน

พนักงานฝ่ายบัญชี

unchaleeporn.o@projectfield.com

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510