ทีมประสานงานขาย

คุณวิโรจน์  สุปิน

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย

wirote.s@projectfield.com

คุณกรรณิการ์  บัวทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานขาย

kannikar.b@projectfield.com

02-791-2999

Projectfield Agrochemical

02-539-3510

@projectfield

บริษัทโปรเจ็คฟิลด์

605/27-28 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 21 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  โทร. 02-791-2999  โทรสาร. 02-539-3510